• Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
   Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

    

   1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
   2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
   3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

   a) písemně elektronicky na e-mailové adrese (např. whistleblowing@skolacrcb.cz ),

   b) v listinné podobě na adresu Střední škola a VOŠ cestovního ruchu, Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“,

   c) osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal),

   d) telefonicky.

   buď

   a) škole, nebo

   b) ministerstvu spravedlnosti

   1. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
   2. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
   3. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné,  příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
   4. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
   5. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
   6. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

   Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

   Jméno, příjmení pověřené osoby

   Miroslava Steinbauerová
   Adresa pro zasílání písemných oznámení

   SŠ a VOŠ cestovního ruchu, Senovážné nám.12
   370 01 České Budějovice

   Telefon 389 139 308
   e-mail whistleblowing@skolacrcb.cz

    

     Formulář pro oznamování protiprávního jednání

    

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti