• Cestovní ruch (VOŠ)

   • 65-43-N/01 Cestovní ruch
    Délka studia: 3 roky studium denní i dálkové
    Způsob ukončení: absolutorium (diplom opravňující k užívání titulu diplomovaný specialista v oboru)
    Studijní obor pro absolventy středních škol

    CHARAKTERISTIKA OBORU

    Během studia získávají absolventi jednak odborné znalosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu, jednak široké všeobecné ekonomické znalosti. Studium dvou až tří světových jazyků umožní absolventům nejen pohotovou verbální komunikaci v těchto jazycích s klienty, resp. obchodními partnery, nýbrž i vyhotovování nejrůznějších cizojazyčných písemností.

    UPLATNĚNÍ V PRAXI

    Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků v oboru cestovní ruch pro střední a vyšší střední pozice na úrovni firmy, státní správy, samosprávy a navazujících oborů služeb. Absolventi tedy nacházejí uplatnění v cestovních kancelářích, hotelech, dopravních organizacích, na krajských a obecních úřadech, v zahraničních odděleních výrobních a obchodních firem, ve finančních a bankovních institucích a v celé řadě dalších organizací v tuzemsku i v cizině.

    VÝUKA

    Je rozdělena do šesti období a prováděna formou přednášek, seminářů a cvičení. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, z níž jsou předkládány zprávy, seminární práce a ze které vyplyne i téma absolventské práce. Do výuky jsou zařazeny četné odborné exkurze po tuzemsku i do zahraničí, jakož i výměnné pobyty na školách obdobného typu v zahraničí. Podrobný přehled výuky podává následující tabulka.

    PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

    Písemné ani ústní zkoušky se nekonají.
    Přihlášku ke studiu nutno podat do 31. května běžného roku pro 1. kolo a vyznačí na ní první cizí jazyk (vyučuje se v rozsahu navazujícím na požadavky k maturitní zkoušce na SŠ) a do 8. srpna běžného roku pro případné 2. kolo. Přihlášku lze podat na tiskopise SEVT 491520 Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole, popřípadě na tiskopise SEVT 491450 Přihláška ke studiu na vysoké škole. Vyplněný tiskopis přihlášky ke studiu musí být potvrzen střední školou a lékařem. Přihláška musí obsahovat IZO střední školy, ze které se uchazeč hlásí.

    Kritéria pro přijetí

    Uchazeči budou přijímáni podle následujících kritérií:

    1. studijní výsledky z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet bodů 60)
    2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů
    3. státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená vysvědčením 5 bodů
    4. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole

     

    Stanovený počet přijímaných uchazečů

    denní studium
    60 uchazečů

    dálkové studium
    30 uchazečů

    Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny do 13. června t.r.

    ZPŮSOB UKONČENÍ

    Absolutorium se skládá ze dvou částí, které představují:

    1. ústní závěrečná zkouška z odborných předmětů (technika cestovního ruchu, ekonomika) a ústní závěrečná zkouška jazyková z angličtiny nebo němčiny
    2. obhajoba absolventské práce v jazyce českém a v cizím jazyce německém nebo anglickém.

     

    POPLATKY

    Přihlášky nejsou zpoplatněny.

    Školné pro denní i dálkové studium činí za školní rok 4000 Kč. Student je uhradí ve dvou splátkách nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku. Ředitelka školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% uvedené částky.

    Výuka dálkového studia probíhá 1x za 14 dní (pondělí nebo úterý).
    VOŠ denní studium akreditováno do roku 2024 a k dálkovému studiu akreditováno do 2021.

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Učební plán VOŠ 2018 - denní studium

     Vzdělávací program VOŠ 2018

     Učební plán VOŠ - dálkové studium

     Studijní a zkušební řád VOŠ


 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti