• Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

    DǓLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SI PODALI PŘIHLÁŠKU NA TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

    Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně na maturitní a nematuritní obor, žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době , kdy bude znát výsledek přijímacího řízení,  jehož součástí bude jednotná přijímací zkouška. Zápisový lístek žáci, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku, odevzdají do 5 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, viz zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 č. 135/2020 Sb.

    To znamená, že ti žáci, kteří se hlásí pouze na tříleté učební obory a nejsou vázáni na jednotnou přijímací zkoušku, mohou zápisový lístek doručit do školy ještě před tímto termínem.

    Pokud vám nic nebrání odevzdat zápisový lístek, pošlete ho POŠTOU kdykoli před uzavřením termínu, který bude  5 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení (přesná data se budou odvíjet od data konání jednotné přijímací zkoušky).

    Jakmile škola obdrží zápisový lístek, zašle vám informace týkající se začátku příštího roku. 

    Sledujte prosím proto stránky školy, kde budou všechny informace k dispozici včetně termínů. V případě nejasností se obraťte telefonicky na školu na číslo 389 139 320.

    Mgr. Zdeňka Erhartová, ředitelka školy


    INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE OCITLI „POD ČAROU“.

    Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů. 

    Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

    Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
    Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

    • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
    • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

    Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
    Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. 
     


    Výsledkové listiny

     65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus

     65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař

     65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování - denní studium

     65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování - dálkové studium

    VOŠ

     VOŠ - denní studium

     VOŠ - dálkové studium

     

    SOŠ - TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

     65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka

     65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař

     65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník

     

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti