• Přijímací řízení SOŠ

   • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.
    Přihlášky ke vzdělávání v SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března 2023.

    Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

    Přijímací řízení SOŠ - STUDIJNÍ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

     

    3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař

    Vyhlášení 3. kola přijímacícho řízení - gastronomie zaměření kuchař

     

    2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař

    65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium)

     

    Vyhlášení 2. kola přijímacícho řízení - gastronomie zaměření kuchař

     Vyhlášení 2. kola přijímacícho řízení - nástavba

     

    1.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař *
    65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma)

    * Uchazeč, který podává přihlášku do oboru Gastronomie – zaměření kuchař (kód oboru 65-41-L/01), uvede na přihlášku i doplňující obor vzdělání s výučním listem, tedy Kuchař-číšník (kód oboru 65-51-H/01). Přihláška na tyto obory se považuje za jednu přihlášku z celkových dvou možných.

    Právní předpisy:
    Školský zákon (zákon č. 561/2004, v platném znění)
    Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

    Podání přihlášky:

    • do 1. března 2023 ředitelce školy pro 1. kolo přijímacího řízení

     

     Přihláška ke studiu na SOŠ - denní studium

     Přihláška ke studiu na SOŠ - nástavbové studium

     Žádost o prominutí přijímací zkoušky

    Pozvánka k přijímací zkoušce:
    Pozvánku ke konání školní přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

    Termín konání jednotné přijímací zkoušky:

    1. kolo:

    • 1. termín: 13. dubna 2023
    • 2. termín: 14. dubna 2023

     

    Náhradní termín:
    Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu dne  10. a 11. května 2023 (1. a 2. náhradní termín).

    Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení:
    Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. 1. 2023. 

    Podmínky přijetí:

    • ukončené základní vzdělání (pro uchazeče ze ZŠ)
    • ukončené střední odborné vzdělání s výučním listem (pro uchazeče o nástavbové studium)
    • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu
    • vykonání jednotných přijímacích zkoušek
    • studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy, pro nástavbové obory z posledních tří klasifikačních období střední školy. V přijímacím řízení nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – bude duplicitně započítáno poslední klasifikační období.

     

     Kritéria přijímacího řízení - denní studium

     Kritéria přijímacího řízení - nástavbové studium

     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů a forem vzdělávání ve střední škole

     

    Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
    Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

     

    Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ:
    P1 - Průměr I. pololetí 8. třídy
    P2 - Průměr II. pololetí 8. třídy
    P3 - Průměr I. pololetí 9. třídy
    Počet bodů ze ZŠ = 16,6675 * (5 - ((P1 + P2 + P3) / 3))

    Vyhodnocení testů:
    Testy vyhodnocuje CERMAT a výsledky zpřístupní do 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

    Odvolání uchazeče:
    Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

    Aplikace redukovaného pořadí:
    Tzv. redukované pořadí se použije u uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z ČJL. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

     Ověření znalosti českého jazyka v rámci přijímacího řízení

     

    Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

    Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti