• Přijímací řízení SOŠ

   • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování na Covid-19 k přijímacím zkouškám

    Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.
    Přihlášky ke vzdělávání v SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března 2021.

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým "Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021" rozhodlo o změně v průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy.

    Na základě tohoto Opatření se jednotná přijímací zkouška nekoná, ale přijímací řízení bude obsahovat pouze školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška bude z českého jazyka a literatury formou didaktického testu (vzorový test níže).

    Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy nejdříve 28. dubna 2021.

    Přijímací řízení SOŠ - STUDIJNÍ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

    1.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař
    65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma)

    2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:

    65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma) - 2 volná místa


    Právní předpisy:
    Školský zákon (zákon č. 561/2004, v platném znění)
    Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

    Podání přihlášky:

    • do 1. března 2021 ředitelce školy pro 1. kolo přijímacího řízení
    • do 26. května 2021 ředitelce školy pro 2. kolo přijímacího řízení 

     

     Kritéria přijetí pro obory Hotelnictví a Gastronomie - zaměření kuchař

     Kritéria přijetí pro obor Gastronomie - Společné stravování

     Kritéria přijetí pro obor Gastronomie - Společné stravování - 2. kolo

     Přihláška ke studiu na SOŠ - denní studium

     Přihláška ke studiu na SOŠ - nástavbové studium

    Pozvánka k přijímací zkoušce:
    Pozvánku ke konání školní přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

    Termín konání školní přijímací zkoušky:

    1. kolo:

    • 1. termín: 5. května 2021
    • 2. termín: 6. května 2021

    2. kolo:

    • 1. termín: 28. května 2021 v 8:30 

     

    Ředitelka školy si vyhrazuje, že může do 8. března 2021 dodatečně rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek u oboru s maturitní zkouškou, u kterého je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Uchazeči budou ke vzdělávání v tomto oboru přijati bez konání zkoušky. Ředitel školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, popř. jejich zákonným zástupcům.


    Náhradní termín:
    Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu dne 12. a 13. května 2021 (1. a 2. náhradní termín).

    Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení:
    Ředitelka školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. 1. 2021. 

    Podmínky přijetí:

    • ukončené základní vzdělání (pro uchazeče ze ZŠ)
    • ukončené střední odborné vzdělání s výučním listem (pro uchazeče o nástavbové studium)
    • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu
    • studijní výsledky z posledních dvou klasifikačních období (pololetí), do kterých se nezapočítává 2. pololetí školního roku 2019/20. Např. žák ze ZŠ uvede prospěch z 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí 9. třídy, uchazeč o nástavbové obory uvede 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku.   
    • vykonání školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury

     

    Podání přihlášky: do 26. května 2021 ředitelce školy pro 2. kolo přijímacího řízení

    Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami
    Ředitelka školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.


    Odvolání uchazeče:
    Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

    Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

    Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.

     Vzorový test k přijímacím zkouškám z ČJ

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti