• Přijímací řízení SOŠ

   • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.
    Přihlášky ke vzdělávání v SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března 2020.
    Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
     

    Přijímací řízení SOŠ - STUDIJNÍ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

    1.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Obory:
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Gastronomie – zaměření kuchař
    65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium, denní i dálková forma)

    Koná se jednotná přijímací zkouška.

    Právní předpisy:
    Školský zákon (zákon č. 561/2004, v platném znění)
    Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

    Bližší podrobnosti o konání jednotné přijímací zkoušky na:
     www.cermat.cz

    Podání přihlášky: do 1. března 2020 ředitelce školy pro 1. kolo přijímacího řízení

     Přihláška ke studiu na SOŠ - denní studium

     Přihláška ke studiu na SOŠ - nástavbové studium

    Pozvánka k přijímací zkoušce:
    Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

    Termín konání 1. kola přijímací zkoušky:
    1. termín: 14. dubna 2020
    2. termín: 15. dubna 2020

    Náhradní termín:
    13. května 2020
    14. května 2020


    Náhradní termín:
    Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu

    Vyhlášení kritérií hodnocení přijímacího řízení:
    Ředitel školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. 1. 2020. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%.

    Podmínky přijetí:

    • ukončené základní vzdělání
    • studijní výsledky z I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy, pro nástavbové obory z posledních tří klasifikačních období střední školy
    • vykonání jednotných přijímacích zkoušek
    • potvrzení od lékaře (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)

     

     Kritéria přijetí

    Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ:
    P1 - Průměr I. pololetí 8. třídy
    P2 - Průměr II. pololetí 8. třídy
    P3 - Průměr I. pololetí 9. třídy
    Počet bodů ze ZŠ = 16,6675 * (5 - ((P1 + P2 + P3) / 3))

    Vyhodnocení testů:
    Testy vyhodnocuje CERMAT a výsledky zpřístupní do 28. dubna 2020. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

    Odvolání uchazeče:
    Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

    Aplikace redukovaného pořadí:
    Tzv. redukované pořadí se použije u uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy nekonají test z ČJL. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

    Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
    65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
    65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař   - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
    65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

    Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti