Aktuální informace k přijímacím zkouškám:

Týkají se oborů:
65-42-M/01 Hotelnictví
65-41-L/01 Gastronomie
  • Konají se 22. a 23. dubna 2014 (uchazeč se dostaví v ten den, který uvedl na přihlášku).
  • Uchazeči budou písemně pozváni - pozvánky každému uchazeči o studium dorazí začátkem dubna poštou.
  • V den přijímacích zkoušek bude uchazeči přiděleno registrační číslo. Pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky dne 24.4.2014 (na internetových stránkách školy a v budově školy).
  • S sebou je nutno vzít občanský průkaz a pozvánku ke zkoušce.
  • Kdo se hlásí na oba obory, koná jen jednu přijímací zkoušku.
  • Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut.
  • Podle kritérií hodnocení bude přijato 60 uchazečů oboru Hotelnictví a 30 uchazečů oboru Gastronomie. Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí uchazeči přinesou zápisový lístek, předpokládá škola, že se uvolní místa pro vážné zájemce, kteří se ocitnou „pod čarou“. Tuto situaci lze řešit formou odvolání.

Přijímací řízení VOŠ

Temín uzavření přihlášek:
1. kolo: 31.5.2014
2. kolo: 6.8.2014


Přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky se ve školním roce 2014/2015 nekonají.

Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Denní studium:
anglický jazyk - 30 uchazečů
německý jazyk - 30 uchazečů


Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/ Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Dálkové studium:
anglický jazyk - 15 uchazečů
německý jazyk - 15 uchazečů


Vyžadujeme lékařské potvrzení na přihlášce.
Na přihlášce je nutno uvést tři poslední klasifikační období (např. u čtyřleté střední školy vysvědčení ze třetího ročníku a z pololetí čtvrtého ročníku) a vyznačit 1. cizí jazyk (v rozsahu maturitních požadavků na SŠ).

Kritéria přijímacího řízení
1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole(maximální počet bodů 60)

2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů

3. státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem 5 bodů

4. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Přihláška ke studiu na VOŠ


Přijímací řízení SOŠ

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.

V oborech denního studia:

Tříleté učební obory:
Přijímací zkoušky se nekonají u oborů:
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka

Kritéria přijetí
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 60)
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Čtyřleté studijní obory:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ve formě didaktického testu s uzavřenými a otevřenými úlohami) se konají u oborů:
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař

Kritéria přijetí
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 50)
- didaktický test z českého jazyka a literatury (maximální počet bodů 50)
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči se ZPS a ti, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole

Přihláška ke studiu na SOŠ - denní

V oboru denního i dálkového studia:

65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium)

Pro tyto obory se nekonají přijímací zkoušky a uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet 60 bodů)
- zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů
- státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem 5 bodů
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Přihláška ke studiu na SOŠ - dálkové

Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

a) střední vzdělání s výučním listem – studium denní
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník  - 60
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař  - 30
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka  - 30

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař   - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013-2014, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Aktualizace 29.9.2014